РЕГИСТЪР от 2022 г.

 

РЕГИСТЪР от 2022 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
№ по ред име, презиме, фамилия длъжност вид на декларацията входящ номер дата декларация за несъвместимост декларация за промяна в декларацията за несъвместимост декларация
за имущество и интереси
декларация за промяна в декларацията за интереси ЧастII
Част I имущество Част II интереси
1 Крум Владимиров Георгиев СО, той и ВА встъпителна Д-6 15.02.2022 г. Д-3         20.01.2022 г. не да Д-6      15.02.2022 г. не
2 Станислав Иванов Иванов Главен специалист встъпителна Д-5 09.02.2022 г. Д-4         28.01.2022 г. не да Д-5      09.02.2022 г. не
3 Тодор Андреев Гълбачев ВА, той и СО встъпителна Д-2 07.01.2022 г. Д-1          04.01.2022 г. не да Д-2      07.01.2022 г. не
4

Красимир Стоянидинов Генадиев

главен специалист встъпителна Д-10 07.03.2022 г. Д-10          07.03.2022 г. не да Д-13          24.03.2022 г. не
5

Кристина Бисерова Георгиева

главен специалист встъпителна Д-7 25.02.2022 г. Д-7        25.02.2022 г. не да Д-12          23.03.2022 г. не
6

Калоян Емилов Колев

специалист встъпителна Д-8 07.03.2022 г.

Д-8           07.03.2022 г.

не да Д-14 27.03.2022 г. не
7

Валентин Мирославов Велизаров

главен специалист встъпителна Д-9 07.03.2022 г.

Д-9        07.03.2022 г.

не да Д-15  25.03.2022 г. не