РЕГИСТЪР от 2023 г.

 

РЕГИСТЪР от 2023 г. на подадените встъпителни декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
№ по ред име, презиме, фамилия длъжност вид на декларацията входящ номер дата декларация за несъвместимост декларация за промяна в декларацията за несъвместимост декларация
за имущество и интереси
декларация за промяна в декларацията за интереси ЧастII
Част I имущество Част II интереси
1                    

 

РЕГИСТЪР ОТ 2023 г. НА ПОДАДЕНИТЕ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДКСИ.