РЕГИСТЪР от 2023 г.

 

РЕГИСТЪР от 2023 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
№ по ред име, презиме, фамилия длъжност вид на декларацията входящ номер дата декларация за несъвместимост декларация за промяна в декларацията за несъвместимост декларация
за имущество и интереси
декларация за промяна в декларацията за интереси ЧастII
Част I имущество Част II интереси
1 Кристиан Христов Христов Главен специалист встъпителна Д-3 06.02.2023

Д-1

10.01.2023

не да

Д-3

06.02.2023

не
2 Кристина Бисерова Георгиева Младши експерт встъпителна Д-5 27.02.2023

Д-2

30.01.2023

не да

Д-5

27.02.2023

не
3 Александра Сашкова Ангелова Старши експерт встъпителна Д-6 20.03.2023

Д-4

20.02.2023

не да

Д-6

20.03.2023

не
4 Снежина Янева Славкова Изпълнител (хигиенист) встъпителна Д-11 12.04.2023

Д-7

20.03.2023

не да

Д-11

12.04.2023

не
5 Ирина Николова Корчева Главен експерт ежегодна с промяна Д-211 12.05.2023   не да

Д-211

12.05.2023

не
6 Цветелин Григоров Пеянков старши експерт встъпителна Д-231                                15.05.2023

Д-128

05.05.2023

не да

Д-231

15.05.2023

не
7 Запрян Русенов Русев СО, той и ВА. встъпителна Д-241 28.07.2023

Д-238

24.07.2023

не да

Д-241

28.07.2023

не
8 Йордан Димитров Тилев СО, той и ВА встъпителна Д-246 23.08.2023

Д-239

26.07.2023

не да

Д-246

23.08.2023

не
9 Димитър Петров Алексиев ВА ІII ст., той и СО встъпителна Д-245 23.08.2023

Д-240

28.07.2023

не да

Д-245

23.08.2023

не
10 Иво Райчев Смиленов ВА ІII ст., той и СО встъпителна Д-243 11.08.2023

Д-242

01.08.2023

не да

Д-243

11.08.2023

не

 

РЕГИСТЪР ОТ 2023 г. НА ПОДАДЕНИТЕ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДКСИ.