РЕГИСТЪР от 2022 г.

 

РЕГИСТЪР от 2022 г. на подадените встъпителни декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията

№ по ред име, презиме, фамилия длъжност вид на декларацията входящ номер дата декларация за несъвместимост декларация за промяна в декларацията за несъвместимост декларация
за имущество и интереси
декларация за промяна в декларацията за интереси ЧастII
Част I имущество Част II интереси
1 Крум Владимиров Георгиев СО, той и ВА встъпителна Д-6 15.02.2022 Д-3         20.01.2022 не да Д-6      15.02.2022 не
2 Станислав Иванов Иванов Главен специалист встъпителна Д-5 09.02.2022 Д-4         28.01.2022 не да Д-5      09.02.2022 не
3 Тодор Андреев Гълбачев ВА, той и СО встъпителна Д-2 07.01.2022 Д-1          04.01.2022 не да Д-2      07.01.2022 не
4

Красимир Стоянидинов Генадиев

главен специалист встъпителна Д-10 07.03.2022 Д-10          07.03.2022 не да Д-13          24.03.2022 не
5

Кристина Бисерова Георгиева

главен специалист встъпителна Д-7 25.02.2022 Д-7        25.02.2022 не да Д-12          23.03.2022 не
6

Калоян Емилов Колев

специалист встъпителна Д-8 07.03.2022

Д-8           07.03.2022

не да Д-14 27.03.2022 не
7

Валентин Мирославов Велизаров

главен специалист встъпителна Д-9 07.03.2022

Д-9        07.03.2022

не да Д-15  25.03.2022 не
8

Радослав Радославов Георгиев

Младши експерт встъпителна Д-65 20.04.2022 Д-16
 01.04.2022
не да Д-65 20.04.2022 не
9 Джеймс Красимиров Радев Главен специалист встъпителна Д-47 18.04.2022 Д-23         07.04.2022 не да Д-47           18.04.2022 не
10 Ивелина Николаева Кръстева Младши експерт встъпителна Д-169 04.05.2022 Д-50        18.04.2022 не да Д-169        04.05.2022 не
11 Ирина Николова Корчева Главен експерт встъпителна Д-274 07.06.2022 Д-188        09.05.2022 не да Д-274 07.06.2022 не
12 Мария Маринова Маринова Старши експерт встъпителна Д-275 09.06.2022 Д-272       16.05.2022 не да Д-275    09.06.2022 не
13 Даниел Младенов Иванов Ст.СО , той и ВА встъпителна Д-282 29.06.2022 Д-273    01.06.2022 не да Д-282 29.06.2022 не
14 Милена Светославова Азова Младши експерт встъпителна Д-278 22.06.2022 Д-276    13.06.2022 не да Д-278 22.06.2022 не
15 Ива Димитрова Никифорова Финансов контрольор встъпителна Д-281 27.06.2022 Д-277    13.06.2022 не да Д-281 27.06.2022 не
16 Радослав Кирилов Георгиев ВА I степен, той и СО встъпителна Д-285    22.07.2022 Д-279        23.06.2022 не да Д-285   22.07.2022 не
17 Иван Христов Саватов Главен експерт встъпителна Д-284    12.07.2022 Д-280        27.06.2022 не да Д-284   12.07.2022 не
18 Светослав Димов Василев Главен експерт встъпителна Д-286   28.07.2022 Д-283       01.07.2022 не да Д-286   28.07.2022 не
19 Йордан Хариев Йовчев Главен специалист встъпителна Д-290 19.08.2022 Д-287    01.08.2022 не да Д-290   19.08.2022 не
20 Ирина Тодорова Славейкова Младши експерт встъпителна Д-294   03.10.2022 Д-291  05.09.2022 не да Д-294  03.10.2022 не
21 Красимира Благоева Донкова Главен специалист встъпителна Д-295  18.10.2022 Д-293  03.10.2022 не да Д-295          18.10.2022 не
22 Милена Людмилова Пантова Младши експерт встъпителна Д-298  08.11.2022 Д-296  03.11.2022 не да Д-298          08.11.2022 не
23 Диана Георгиева Стоянова  Главен експерт встъпителна Д-299 06.12.2022 Д-297  07.11.2022 не да Д-299         06.12.2022 не

 

РЕГИСТЪР ОТ 2022 г. НА ПОДАДЕНИТЕ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДКСИ.