РЕГИСТЪР от 2024 г.

РЕГИСТЪР от 2024 г. на подадените декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
№ по ред име, презиме, фамилия длъжност вид на декларацията входящ номер дата декларация за несъвместимост декларация за промяна в декларацията за несъвместимост декларация
за имущество и интереси
декларация за промяна в декларацията за интереси ЧастII
Част I имущество Част II интереси
1 Йордан Хариев Йовчев старши експерт встъпителна Д-4     15.02.2024 Д-2                    19.01.2024 не да Д-4                  15.02.2024 не
2 Михаела Лъчезарова Иванова младши експерт встъпителна Д-5                 19.02.2024 Д-3                 01.02.2024 не да Д-5                  19.02.2024 не
3 Георги Николаев  Иванов специалист в областта на информац. технологии встъпителна Д-11                 01.04.2024 Д-6                20.02.2024 не да Д-11                01.04.2024 не
4 Михаил Ванюшев Иванов главен специалист встъпителна Д-10              01.04.2024 Д-7               21.02.2024 не да Д-10                01.04.2024 не
5 Цветан Иларионов Пановски младши експерт встъпителна Д-26           12.04.2024 Д-8       13.03.2024 не да Д-26                12.04.2024 не
6 Благой Младенов Софрониев главен експерт встъпителна Д-13       08.04.2024 Д-9       18.03.2024 не да Д-13               08.04.2024 не

РЕГИСТЪР ОТ 2024 г. НА ПОДАДЕНИТЕ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА  ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДКСИ.