Етичен кодекс на служителите в ДКСИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение на
служителите в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), за
чиято служба се прилагат разпоредбите на Закона за Министерството на
вътрешните работи и има за цел да повиши общественото доверие в техния
професионализъм и морал, както и да издигне престижа на държавната служба.

Чл. 2. (1) Дейността на служителите в ДКСИ се осъществява при спазване
на принципите на законност, лоялност, безпристрастност, политическа
неутралност, обективност, отговорност, отчетност и недискриминация...