Етичен кодекс на служителите в ДКСИ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение на служителите в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на нейната администрация.

Чл. 2. (1) Дейността на служителите на ДКСИ се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, компетентност,  обективност, отговорност, отчетност и недискриминация.

Законност
(2) 1. Служителят на ДКСИ изпълнява служебните си задължения при строго спазване на Конституцията на Република България, международните договори по реда на чл. 5, ал. 4 от Конституцията, Закона за защита на класифицираната информация и другите действащи законови и подзаконови нормативни актове в Република България;
       2. Служителят на ДКСИ съдейства за провеждането на основаващата се на принципите на правовата държава държавна политика като цяло и в частност държавната политика за защита на класифицираната информация.

Лоялност
(3) Служителят на ДКСИ в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции...