Държавна комисия по сигурността на информацията

Създаването на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) е свързано със Закона за защита на класифицираната информация, обнародван на 30 април 2002 година. Този нов по дух и съдържание закон въведе за първи път класифицираната информация като понятие и създаде правната рамка за нейната защита, като част от необходимите промени, следващи динамиката на времето, свързани с достъпа до информация. Това е общо понятие, което включва информацията, представляваща държавна тайна, служебна тайна и чуждестранна класифицирана информация.

Необходимостта от защита на класифицираната информация се поражда от значението й за националната сигурност на Република България. Защитават се факти и обстоятелства, свободният достъп до които би могъл да накърни териториалната цялост, независимостта и суверенитета на страната.

Поради това е необходимо да се търси баланс между правото на гражданите на свободен достъп до информация и интересите на държавата и обществото от защитата на националната сигурност. Ограничаването на достъпа до класифицирана информация цели да предотврати заплахата или увреждането на интересите на Република България, свързани със суверенитета, независимостта, териториалната цялост, отбраната, конституционно-установения ред, външната политика и международните отношения.

Защитата на тези интереси чрез защитата на класифицираната информация гарантира демократичното функциониране на държавата и на гражданските институции.

Политиката на Република България по защита на класифицираната информация се осъществява от специално създаден държавен орган - Държавната комисия по сигурността на информацията, създадена с Постановление № 262 от 15 ноември 2002 година на Министерския съвет.

ДКСИ е колегиален орган и се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 5 години по предложение на министър-председателя.

С решение № 744 на Министерския съвет от 8 ноември 2002 г. е определен първият персонален състав на Комисията:

състав на Комисията

Цвета Маркова – председател
Орхан Исмаилов – заместник-председател

Членове:

 • Мария Матева
 • Мария Видолова
 • Веселин Целков

През 2007 г. приключи петгодишният мандат на състава на ДКСИ и със свое решение от 31 октомври Министерският съвет определи нов:

състав на ДКСИ

Цвета Маркова – председател
Захари Захариев – заместник-председател

Членове:

 • Илия Ганев
 • Митхат Мехмед
 • Мария Видолова (до октомври 2010 г.)
 • Сергей Дамянов (от 6 октомври 2010 г.

След изтичането на мандата, на 16 ноември 2012 г. с решение на Министерския съвет е определен нов състав на ДКСИ:

нов състав на ДКСИ

Борис Димитров – председател
Васил Ризов – заместник-председател

Членове:

 • Сергей Дамянов
 • Иван Иванов
 • Петър Петров

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) дирекция „Специална куриерска служба" от структура в МВР преминава като структура към ДКСИ, считано от 01.01.2017 г.

Дирекцията е създадена като Фелдегерска-пощенска служба с Постановление на Министерски съвет № П-1224 от 02.10.1951 г. за пренасянето и опазването на кореспонденция, представляваща държавна тайна.

На 24 ноември 2017 г. Министерският съвет със свое решение определи новия състав на ДКСИ както следва:

състав на ДКСИ

Борис Димитров – председател
Иван Павлов – заместник-председател

Членове:

 • Симеон Николов
 • Алекси Алексиев
 • Иво Великов

На 05 януари 2022 г. Министерският съвет със свое решение определи Цвятко Георгиев за председател на ДКСИ.