Правомощия

ДКСИ е държавният орган, който осъществява политиката на Република България за защитата на класифицираната информация.

Основните направления, в които се развива дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, са свързани с организирането, осъществяването, координирането и контрола по защитата на класифицираната информация.

При осъществяването им ДКСИ:

 • осъществява общо ръководство на дейността по проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация, и по издаването на разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация;
 • осъществява общо ръководство на дейността по проучване на физически или юридически лица, кандидатстващи за сключването на договор или изпълняващи договор, свързан с достъп до класифицирана информация;
 • извършва проучване съвместно със службите за сигурност и по тяхно предложение издава разрешение на лицата, предложени за назначаване като служители по сигурността на информацията;
 • извършва проучване съвместно със службите за сигурност и службите за обществен ред в случаите по чл. 45а, ал. 3 ЗЗКИ и издава или отказва разрешение за достъп до класифицирана информация;
 • издава сертификати, потвърждаващи пред чуждестранни власти, че български физически или юридически лица притежават разрешение, съответно удостоверение;
 • извършва съвместно със службите за сигурност проучване на български граждани, които кандидатстват за заемане на длъжности или за изпълнение на конкретно възложени задачи, налагащи работа с класифицирана информация на друга държава или международна организация;
 • води единни регистри на издадените, отнетите или прекратените разрешения, удостоверения, сертификати и потвърждения, на отказите за издаването или прекратяването на такива, както и регистър на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 • осъществява приемане, съхраняване, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация;
 • организира и координира обучението за работа с класифицирана информация;
 • осъществява методическо ръководство спрямо служителите по сигурността на информацията;
 • осъществява общ контрол по защитата на класифицираната информация, съхранявана, обработвана и предавана в автоматизирани информационни системи или мрежи;
 • определя насоки и утвърждава планове за действие на организационните единици в случаи на възникване на опасност от увреждане на държавни интереси вследствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
 • извършва анализ и оценка на готовността по защита на класифицираната информация за случаи на възникване на опасност от увреждане на защитените от закона интереси вследствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и дава  задължителни указания в тази област;
 • уведомява незабавно Министър-председателя в случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация с ниво на класификация “Строго секретно”;
 • организира и провежда превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последици от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
 • разработва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на защитата на класифицираната информация;
 • организира, контролира и отговаря за изпълнението на задълженията за защита на класифицираната информация, съдържащи се в международни договори, по които Република България е страна;
 • организира и осигурява функционирането на регистратурите в областта на международните отношения;
 • дава разрешения за посещение на лица за извършване на инспекции, провеждани по силата на международни договори за взаимна защита на класифицираната информация.

При изпълнение на правомощията си ДКСИ работи в тясно взаимодействие с органите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и службите за сигурност и обществен ред.

При изпълнение на задачите и дейностите ДКСИ може да изисква информация от информационните масиви на службите за сигурност и за обществен ред и необходимата информация от държавните органи и органите на местното самоуправление, както и от физическите и юридическите лица съгласно действащите закони. От особена важност е правомощието на Държавната комисия по сигурността на информацията да издава задължителни указания до задължените по закона субекти.