Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Приет с ПМС № 38 от 22.02.2017 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), както и структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация.

Чл. 2. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията е държавен орган, който осъществява политиката на Република България в областта на защитата на класифицираната информация.

(2) Държавната комисия по сигурността на информацията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.

(3) Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията е първостепенен разпоредител с бюджет.