Конкурси

СЪОБЩЕНИЕ

         Възобновява се провеждането на конкурса за длъжността „младши експерт” в отдел „Сигурност на комуникационните и информационните системи“ на дирекция „Защита на класифицираната информация”.

         Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на теста на

21.01.2022 г. (петък) от 10:00 ч. в сградата на ДКСИ в гр. София, ул. „Козлодуй” № 4.

         Кандидатите е необходимо да бъдат в сградата на ДКСИ 15 минути преди началото на теста. Всеки кандидат следва да представи валиден медицински документ съгласно действащите към момента противоепидемични мерки и разпоредените изисквания в актуалните заповеди на министъра на здравеопазването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

         Възобновява се провеждането на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Сигурност на комуникационните и информационните системи“ на дирекция „Защита на класифицираната информация”.

         Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на теста на

21.01.2022 г. (петък) от 11:15 ч. в сградата на ДКСИ в гр. София, ул. „Козлодуй” № 4.            

         Кандидатите е необходимо да бъдат в сградата на ДКСИ 15 минути преди началото на теста. Всеки кандидат следва да представи валиден медицински документ съгласно действащите към момента противоепидемични мерки и разпоредените изисквания в актуалните заповеди на министъра на здравеопазването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Възобновява се приемането на документи за участие в конкурса за длъжността „старши експерт“ в отдел „Регистратури за класифицирана информация“ на дирекция „Сигурност“, съгласно приемното време в обявата. Срокът на възобновения прием на документи изтича в 16:00 часа на 18.01.2022 г.

Всеки кандидат при подаването на документите следва да представи валиден медицински документ съгласно действащите към момента противоепидемични мерки и разпоредените изисквания в актуалните заповеди на министъра на здравеопазването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Обявените конкурси за преминаване от младши изпълнителски в изпълнителски длъжности се провеждат в рамките на дирекция „Специална куриерска служба“ при ДКСИ, при стриктно спазване на условията в т. 32 от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.