Международна дейност

MISWG

Многонационална работна група по индустриална сигурност (MISWG)

SEENSA

Инициативата SEENSA (SouthEastern Europe National Security Authorities – SEENSA) e създадена с цел обмяна на добри практики и опит между Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа