Многонационална работна група по индустриална сигурност (MISWG)

MISWG е създадена през 1985 г., като неправителствена структура, за да улесни взаимните военни програми между членовете на НАТО, чрез установяване на международни стандарти.

Статутът на тази работна група се приема през следващата 1986г., на срещата в Белгия. Тогава участниците решават тя да бъде неформална структура, като  приемат и нейното наименование – Международна работна група по индустриална сигурност. Решава се в нея да участват представители на националните органи по сигурността на страните, също така правилата които ще се приемат няма да се задължителни, а всяка държава решава дали да ги възприеме в своето законодателство.

MISWG няма постоянна структура или постоянен секретариат. Задълженията на секретариат се изпълняват от държавата, която е домакин съответната година. Представителят на страната домакин се явява и председател на годишната среща.

От 2004г. България вече участва като пълноправен член. От страна на България участва ДКСИ, тъй като Комисията е националният орган по сигурността на страната.

MISWG провежда своите срещи веднъж годишно, като се провеждат на територията на различна държава участник. Може да се проведе и втора среща по изключение, при наличие на съществени обстоятелства за това.

Могат да се създават работни подгрупи за решаване на конкретни казуси. Всяка такава подгрупа има председател, който е представителят на държавата, която ще докладва за резултатите от работата пред MISWG срещата.

Ролята на MISWG е да се постигне уеднаквяване на практиките и правилата в областта на сигурността, като те могат да бъдат включени в двустранните и многостранните индустриални програми, които включват обмен на класифицирана или чувствителна некласифицирана информация. MISWG също представлява форум за обсъждане на начините за адаптиране към непрекъснатите промени в областта на сигурността, отбранителната индустрия, както и да разработи взаимно приемливи процедури, за да се улесни международното сътрудничество в отбраната и индустрията.

Стандартни процедури за международни посещения

Когато едно международно посещение включва достъп до класифицирана информация, предмет на одобрение от страна на правителството, или когато е необходим достъп до зони за сигурност, посетителят изпраща Искане за посещение чрез своя служител по сигурността, Националния/Компетентния орган по сигурността, който отправя искането, и приемащия Национален/Компетентен орган по сигурността  до агенцията, организацията или структурата, която ще бъде посетена. Формата на тези искания за посещение е включена в стандартната процедура за отправяне на Искане за посещение (RFV).

Приложените стандартни процедури са одобрени от участниците в MISWG за посещения от представители на армията, правителството, международни организации и служители на фирми-изпълнители в структури на армията, правителството, международни организации (например НАТО, ЕС и др.) или индустриални структури на друга държава.

Независимо от договорените процедури, Националните/Компетентните органи по сигурността могат да издадат отказ на Искане за посещение в техни структури въз основа на мотиви, свързани с националната сигурност.
 

        Участници в MISWG: