Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация

Методиката е приета на заседание на ДКСИ с Протокол № 165-І/30.06.2004г., изм. с Решение № 2-І/08.01.2009 г., Решение №26-І/10.04.2012г., Решение № 55-I/21.07.2015 г.

Методиката е създадена в резултат от работата на експерти от ДКСИ, службите за сигурност и обществен ред, както и други специалисти в тази област.

С Методиката се определят минималните изисквания, на които следва да отговарят средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация, реда и условията за изграждането и сертифицирането им.