Наредби

НАРЕДБА за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)

Изтегляне: 758KB
Публикувано на 09 декември 2021 г. 10:48:34

НАРЕДБА за криптографската сигурност на класифицираната информация

Изтегляне: 402KB

НАРЕДБА за сигурността на комуникационните и информационните системи

Изтегляне: 436KB

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и за контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Приета с ПМС № 218 от 2.10.2017 г., обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г.

Изтегляне: 403KB

НАРЕДБА за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност

Изтегляне: 80KB

НАРЕДБА за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване

Изтегляне: 110KB

НАРЕДБА за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация

Изтегляне: 225KB
Публикувано на 29 септември 2020 г. 10:20:25

НАРЕДБА № 6 от 19.03.2003 г. за реда и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане

Изтегляне: 133KB