Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация

В сила от 10.12.2002 г.
Приет с ПМС № 276 от 02.12.2002 г.
Обн. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003г., доп. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., бр. 27 от 5.04.2016 г., в сила от 5.04.2016 г., доп., бр. 64 от 16.08.2016 г., в сила от 16.08.2016 г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2017 г., бр. 79 от 8.09.2020 г., в сила от 8.09.2020 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилника се уреждат:
1. условията и редът за предоставяне на класифицирана информация;
2. редът и начинът за обявяване списъка на категориите информация - служебна тайна;
3. маркирането на класифицираната информация;
4. редът за предоставяне на данни за вписване в регистъра по чл. 35 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и условията и редът за извършване на справки в него;
5. процедурата по проучване за надеждност и прекратяването й, както и воденето на делата по проучванията;
6. изграждането и функционирането на регистратурите за класифицирана информация;
7. мерките, способите и средствата за осигуряване на документална сигурност;
8. мерките за осигуряване персонална сигурност на класифицираната информация;
9. системата от принципи и мерки за осигуряване на индустриалната сигурност.
(2) Правилникът се прилага и по отношение на чуждестранна класифицирана информация, предоставена от друга държава или международна организация, доколкото влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна, не предвижда друго...