Видове обучения

ССИ

Служители по сигурността на информацията

РОЕ

Ръководители на организационни единици

ЗР

Завеждащи регистратури

Куриери

Куриери, които пренасят материали, съдържащи класифицирана информация