Видове обучения

ССИ

Служители по сигурността на информацията

РОЕ

Ръководители на организационни единици

ЗР

Завеждащи регистратури

Куриери

Куриери, които пренасят материали, съдържащи класифицирана информация

Тематични

Тематични обучения по видовете сигурност

НАТО/ЕС

Тематично обучение по защита на класифицираната информация на НАТО/ЕС