Обучение по защита на класифицираната информация

ДКСИ отделя особено внимание на възложената от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) функция да организира и координира обучението за работа с класифицирана информация. Комисията включва своя експертен и материално-технически потенциал за всеобхватно и ефективно изпълнение на тази функция. С организирането и провеждането на различни по вид, продължителност и участници курсове за обучение, ДКСИ допринася пряко за укрепване на Националната система за защита на класифицираната информация.

Процесът на обучение се развива едновременно в няколко посоки. Приоритетна е дейността за подготовка на служителите по сигурността на информацията:

• всички новоназначени служители по сигурността на информацията своевременно се включват в курсове за първоначално обучение по защита на класифицираната информация;

• преминали първоначално обучение служители по сигурността на информацията впоследствие участват в курсове за текущо и тематично обучение.

Курсовете за първоначално, текущо и тематично обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури са второто основно направление в дейността на ДКСИ в областта на обучението.

Програмата на курсовете за първоначално обучение на служители по сигурността на информацията и завеждащи регистратури има за цел да се придобие задължителен минимум от знания, умения и опит за работа с класифицирана информация, познаване на ЗЗКИ и подзаконовите актове в областта на защитата на класифицираната информация.

Програмата на курсовете за текущо обучение се различава от първоначалното обучение. Тя включва предимно практически занятия, които се оказват полезни и привлекателни за преминалите първоначално обучение основни длъжностни лица по защитата на класифицираната информация в организационните единици.

Предвид интереса на организационните единици и необходимостта да се засили подготовката по някои от видовете защита на класифицираната информация, ДКСИ организира и провежда курсове за тематично обучение. Вниманието е насочено преди всичко към защитата на класифицираната информация в автоматизираните информационни системи или мрежи; персоналната, документалната и индустриалната сигурност; класифицираната информация „служебна тайна“; класифицираната информация на Европейския съюз и класифицираната информация на НАТО. Тематичните курсове са предназначени както за служители, заемащи длъжности по защита на класифицираната информация, така и за други лица от организационните единици с достъп до класифицирана информация.

Удобни, спестяващи работно време и разходи на организационните единици са т.нар. изнесени обучения, които ДКСИ провежда на работните места или в учебни центрове на обучаемите. В отговор на заявки от организационни единици се организират съвместно и се провеждат по съгласувана програма от ДКСИ или с участието на нейни лектори еднодневни и двудневни курсове за първоначално, текущо и тематично обучение на служители с достъп до класифицирана информация.

Участието в провеждани от ДКСИ курсове за обучение не обременява финансово организационните единици поради липсата на такси за обучението.

При определяне на тематиката на курсовете се търси оптимално съчетаване на теорията и практиката, като акцентът се поставя върху придобиване на практически познания и умения от обучаемите да прилагат единен подход в работата по защита на класифицираната информация съобразно особеностите на своите организационни единици. Обучаемите получават изчерпателни отговори на поставените въпроси или казуси, с разрешаването на които се сблъскват в своята практическа дейност. Повишава се умението им да съчетават притежавания експертен опит по видовете защита на класифицираната информация с неговото творческо прилагане, отличното познаване на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна база, стремежът към точно и еднакво прилагане на закона.

Годишно в Учебния център на ДКСИ се провеждат между 25-30 курса за обучение, в които вземат участие над 400 длъжностни лица по защита на класифицираната информация.

Съгласно Задължителните указания на ДКСИ (Решение № 86-I-4/10.11.2015 г.) относно обучението на лицата за работа с класифицирана информация и нейната защита, Държавната комисия може да определи и други обучаващи организации, които имат право да провеждат обучения в областта на защитата на класифицираната информация.

Списък на одобрените обучаващи организации в областта на защитата на класифицираната информация