Профил на купувача

ОП преди 15.04.2016 г.

Обществени поръчки преди 15.04.2016 г.

ОП след 15.04.2016 г.

Обществени поръчки след 15.04.2016 г.

Вътрешни правила

На основание чл. 5, ал. 2, т. 11 от Закона за обществените поръчки ДКСИ е възложител на обществени поръчки

Обобщена информация

Обобщена информация по чл. 230 ал. 1 т. 7 от ЗОП