Сигурност

Персонална сигурност

Система от принципи и мерки, прилагани от компетентните органи по съответния ред спрямо лица с цел гарантиране на тяхната надеждност с оглед защита на класифицираната информация

Документална сигурност

Система от мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация при създаването, обработването и съхраняването на документи, както и при организирането и работата на регистратурите за класифицирана информация (чл. 80, ал. 1 от ЗЗКИ)

Физическа сигурност

Включва система от мерки, способи и средства за предотвратяване на нерегламентиран достъп до материали, документи, техника и съоръжения, класифицирани като държавна или служебна тайна

Индустриална сигурност

Система от принципи и мерки, които се прилагат по отношение на кандидати – физически и юридически лица, при сключването или изпълнението на договор, свързан с достъп до класифицирана информация, с цел защитата й от нерегламентиран достъп (чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ)

Сигурност на КИС

Сигурност на комуникационните и информационните системи

Криптографска сигурност

Система от криптографски методи и средства, които се прилагат с цел защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното създаване, обработка, съхраняване и пренасяне