Закон за защита на класифицираната информация

Обн., ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., попр., бр. 5 от 17.01.2003 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., бр. 55 от 25.06.2004 г., бр. 89 от 12.10.2004 г., изм., бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 95 от 20.11.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 66 от 25.07.2008 г., в сила от 26.09.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 22.03.2011 г., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., изм. и доп., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., бр. 49 от 13.06.2014 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., бр. 28 от 8.04.2016 г.; изм. с Решение № 7 от 21.06.2016 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 49 от 28.06.2016 г.; доп., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 9.08.2016 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.09.2016 г., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. и доп., бр. 44 от 29.05.2018 г., изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 88 от 23.10.2018 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 1.10.2020 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

(2) Цел на закона е защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.

(3) Класифицирана информация по смисъла на този закон е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация.

Чл. 2. Този закон се прилага и по отношение на чуждестранната класифицирана информация, предоставяна от друга държава или международна организация, доколкото влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна, не предвижда друго.

Чл. 3. (1) Достъп до класифицирана информация се предоставя само на лица, получили разрешение за достъп, при спазване на принципа "необходимост да се знае", освен ако този закон предвижда друго.

(2) Принципът "необходимост да се знае" се състои в ограничаване на достъпа само до определена класифицирана информация и само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп.