Закон за защита на класифицираната информация

 

ЗАКОН за защита на класифицираната информация

 

Обн., ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., попр., бр. 5 от 17.01.2003 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., бр. 55 от 25.06.2004 г., бр. 89 от 12.10.2004 г., изм., бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 95 от 20.11.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 66 от 25.07.2008 г., в сила от 26.09.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 22.03.2011 г., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., изм. и доп., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., бр. 49 от 13.06.2014 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., бр. 28 от 8.04.2016 г.; изм. с Решение № 7 от 21.06.2016 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 49 от 28.06.2016 г.; доп., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 9.08.2016 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.09.2016 г., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., доп., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. и доп., бр. 44 от 29.05.2018 г., изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 88 от 23.10.2018 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 1.10.2020 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г., доп., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм., бр. 80 от 24.09.2021 г., доп., бр. 62 от 5.08.2022 г., изм. и доп., бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г., изм., бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България

 

        Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

 (2) Цел на закона е защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.

 (3) Класифицирана информация по смисъла на този закон е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация.