Криптографска сигурност

Криптографската сигурност представлява система от криптографски методи и средства, които се прилагат с цел защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното създаване, обработка, съхраняване и пренасяне.

Условията и редът за използването, производството и вносът на криптографски методи и средства за защита на класифицираната информация се определят с Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация (НКСКИ).

Орган по криптографската сигурност на Република България (ОКС) по смисъла на НКСКИ е Държавна агенция "Национална сигурност".

Съгласно ЗЗКИ и НКСКИ ДКСИ осъществява общото ръководство и контрол на дейностите по криптографска сигурност на класифицираната информация.

Криптографските средства и материали за защита на класифицирана информация, както и ключовите материали, се маркират, съхраняват, отчитат, архивират и унищожават по реда на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация.

При съмнения за компрометиране или при компрометиране на криптографската сигурност ОКС изготвя писмено становище, което се изпраща до ДКСИ. В случай, че компрометирането на криптографската сигурност засяга криптографски мрежи, в които се обработва информация на други държави или международни организации, те се информират в съответствие с двустранните договорености по сигурността.