Защита на личните данни

ДКСИ обработва лични данни съобразно спецификата на своята дейност като държавен орган, на който ЗЗКИ възлага да организира, осъществява, координира и контролира защитата на класифицираната информация, по начин, който да не ограничава правата на субектите на данните съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

При обработването на лични данни в ДКСИ се спазват принципите на:

  • законосъобразност, поверителност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничаване на целите;
  • свеждане на данните до необходимия минимум и ограничаване на тяхното съхраняване;
  • точност и отчетност;
  • постоянен контрол.

Обработването на лични данни се извършва от определени със заповед на председателя на ДКСИ служители в администрацията, които подписват декларация за съгласие да събират, обработват, съхраняват и защитават лични данни и декларация за неразгласяване и неразпространяване на лични данни.

За контакт с Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)

София 1202, ул. „Козлодуй“ № 4
Електронна поща: dksi@dksi.bg 
Интернет страница: www.dksi.bg  

За контакт с длъжностното лице по защита на данните в ДКСИ

lvladova@dksi.bg
тел. 02 9333 617

Любомира Владова