Проучване от ДКСИ на български граждани

Всяка процедура по проучване за надеждност за предоставяне на достъп до класифицирана информация на държава, с която Република България има сключено споразумение за взаимна защита на класифицирана информация, на ЕС или/и на НАТО, започва с официално искане до Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) от Националния орган по сигурността на съответната държава, от институция на ЕС или съответната агенция на НАТО, за българския гражданин, на когото се налага достъп до класифицирана информация на ЕС или/и на НАТО.

Искането е необходимо да съдържа:

 • Основание за издаване на потвърждение за достъп до класифицирана информация на НАТО или за предоставяне на мотивирано становище/сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС, като се посочи конкретната задача и/или длъжността;
 • необходимото ниво на достъп до национална класифицирана информация и класифицирана информация на ЕС или/и на НАТО;
 • имената на българския гражданин;
 • датата и мястото на раждане;
 • допълнителни лични данни от значение за идентифициране на лицето.

Българският гражданин, за когото се изисква проучване за надеждност, трябва да установи контакт с ДКСИ, за да получи по-нататъшни указания по процедурата. Проучването за надеждност започва след като бъдат предоставени изискуемите документи в Комисията.

 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ. Попълва се от лица, родени до 16.07.1973 г. в два оригинални екземпляра;
 • съгласие на основание с чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ. Попълва се от лица, родени след 16.07.1973 г. в един екземпляр;
 • въпросник, попълнен от лицето – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ;
 • копие на диплома за завършено образование – заверено с „Вярно с оригинала“ и подписано от лицето;
 • медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 147, ал. 1, т.1, „в“ от ППЗЗКИ - медицински документ за психично здраве след извършен преглед от легитимен психиатър;
 • декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в два оригинални екземпляра;
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции.