Индустриална сигурност

Индустриалната сигурност представлява система от принципи и мерки, които се прилагат по отношение на кандидати – физически и юридически лица, при сключването или изпълнението на договор, свързан с достъп до класифицирана информация, с цел защитата й от нерегламентиран достъп (чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ).

Процедурата се инициира по два начина: от възложител или след регистриране за участие в поръчки на НАТО в базата данни на Министерството на икономиката.

Във връзка с подготовката и изпълнението на обществена поръчка, свързана с достъп до класифицирана информация, инициирането на процедурата по проучване за надеждност се извършва от възложителя. Освен изискуемите документи за проучване на служителите на кандидата за участие в обществената поръчка, възложителят е длъжен да приложи и следните документи:

  • искане за удостоверение за достъп до класифицирана информация на юридическото лице;
  • искане за сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО – при необходимост;
  • искане за сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз – при необходимост;
  • въпросник по чл. 98 от ЗЗКИ за целите на проучването – приложение № 23 към чл. 173, ал. 1 от ППЗЗКИ;
  • съгласие за извършване на проучването по чл. 97 от ЗЗКИ от лицата, които управляват и представляват кандидата за изпълнител – приложение № 22 към чл. 171, т. 2 от ППЗЗКИ;
  • декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, по индустриална сигурност;
  • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции, по индустриална сигурност.

Исканията за издаване на сертификати се подписват и подават само от възложителя.

При иницииране на процедура въз основа на регистрация в публичната база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО на Министерство на икономиката, освен изискуемите документи за процедурата по персонална сигурност и посочените по-горе документи по индустриална сигурност, юридическото лице изпраща в ДКСИ:

  • мотивационно писмо на кандидата юридическо лице (свободен текст), обосноваващо необходимостта от достъп до класифицирана информация на НАТО;
  • копие на писмо от Министерство на икономиката, удостоверяващо наличието на регистрация за текущата календарна година в публичната база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО;
  • искания за издаване на сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО за юридическото лице, за ръководителя на организационната единица, за служителя по сигурността на информацията, за завеждащ регистратурата и за заместник завеждащ регистратурата (по посочените по-горе образци).