Брифинги и образци на документи

Декларации за защита на класифицираната информация на ЕС:

  • декларация, която се подписва преди предоставяне на достъп до съответното ниво на класифицирана информация на ЕС - примерен образец 1;
  • декларация, която се подписва след предоставяне на достъп до съответното ниво на класифицирана информация на ЕС и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - примерен образец 2;
  • декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на ЕС - примерен образец 3.

Образец на Потвърждение на достъп до класифицирана информация на ЕС, Приложение № 1 към Задължителни указания за прилагането на принципите и мерките за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност.

Декларации за защита на класифицираната информация на НАТО:

  • декларация, която се подписва преди предоставяне на достъп до съответното ниво на класифицирана информация на НАТО - примерен образец 1;
  • декларация, която се подписва след предоставяне на достъп до съответното ниво на класифицирана информация на НАТО и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - примерен образец 2;
  • декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на НАТО - примерен образец 3.

Декларация, която се подписва във връзка със защитата на класифицирана информация ATOMAL - примерен образец 4 .

Образец на Потвърждение на достъп до класифицирана информация на НАТО, Приложение № 2 към Задължителни указания за прилагането на принципите и мерките за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност.

Списък на служители, на които се предоставя достъп до класифицирана информация на НАТО и/или ЕС - примерна таблица.

Списък на служители с отпаднала необходимост от достъп до класифицирана информация на НАТО и/или ЕС - примерна таблица.