Задължителни указания на ДКСИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за пренасяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация чрез куриери - служители в организационни единици

Изтегляне: 458KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за прилагането на принципите и мерките за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност

Изтегляне: 740KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за реда за провеждане на процедурата по акредитиране на комуникационните и информационните системи за работа с класифицирана информация на ЕС и/или на НАТО

Изтегляне: 512KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно обучение на лицата в областта на защитата на класифицираната информация

Изтегляне: 447KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност

Изтегляне: 254KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно служител по сигурността на информацията

Изтегляне: 430KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно практически насоки при провеждане на процедури по проучване за надеждност

Изтегляне: 202KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за разкриване и функциониране на регистратури за класифицирана информация на ЕС

Изтегляне: 6645KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за разкриване и функциониране на регистратури за класифицирана информация на НАТО

Изтегляне: 7186KB

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за разкриване, функциониране и закриване на регистратура за класифицирана информация

Изтегляне: 19KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за разкриване, функциониране и закриване на регистратура за класифицирана информация

Изтегляне: 311KB

Приложение към т. III.1 от ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно действия в случаи на нерегламентиран достъп до класифицирана информация

Изтегляне: 20KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно действия в случаи на нерегламентиран достъп до класифицирана информация

Изтегляне: 276KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за класифициране на информация служебна тайна

Изтегляне: 211KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно реализиране на административнонаказателна отговорност по Закона за защита на класифицираната информация

Изтегляне: 271KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за изискването на ЗЗКИ лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер

Изтегляне: 236KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно начина на съхраняване и предоставяне на информацията за допълнително пенсионно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

Изтегляне: 285KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за личен пренос на класифицирани документи на НАТО

Изтегляне: 159KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за извършване на проучване и издаване на потвърждение на чуждестранни лица

Изтегляне: 417KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за класифициране на съдебни и следствени дела

Изтегляне: 118KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за определяне като организационна единица и произтичащите от това законови задължения и отговорности до задължените по ЗЗКИ субекти

Изтегляне: 280KB