Задължителни указания на ДКСИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за прилагането на принципите и мерките за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност

Изтегляне: 415KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за реда за провеждане на процедурата по акредитиране на комуникационните и информационните системи за работа с класифицирана информация на ЕС и/или на НАТО

Изтегляне: 684KB
Публикувано на 10 юни 2021 г. 10:10:47

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно обучение на лицата в областта на защитата на класифицираната информация

Изтегляне: 502KB
Публикувано на 01 декември 2020 г. 16:22:39

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност

Изтегляне: 585KB
Публикувано на 01 декември 2020 г. 16:22:56

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно служител по сигурността на информацията

Изтегляне: 430KB
Публикувано на 04 ноември 2020 г. 13:31:12

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно практически насоки при провеждане на процедури по проучване за надеждност

Изтегляне: 313KB
Публикувано на 04 ноември 2020 г. 13:30:18

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за разкриване и функциониране на регистратури за класифицирана информация на ЕС

Изтегляне: 730KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за разкриване и функциониране на регистратури за класифицирана информация на НАТО

Изтегляне: 727KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за пренасяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация чрез куриери - служители в организационни единици

Изтегляне: 386KB

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за разкриване, функциониране и закриване на регистратура за класифицирана информация

Изтегляне: 46KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за разкриване, функциониране и закриване на регистратура за класифицирана информация

Изтегляне: 288KB

Приложение към т. III.1 от ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно действия в случаи на нерегламентиран достъп до класифицирана информация

Изтегляне: 36KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно действия в случаи на нерегламентиран достъп до класифицирана информация

Изтегляне: 243KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за класифициране на информация служебна тайна

Изтегляне: 211KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно реализиране на административнонаказателна отговорност по Закона за защита на класифицираната информация

Изтегляне: 271KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за изискването на ЗЗКИ лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер

Изтегляне: 236KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно начина на съхраняване и предоставяне на информацията за допълнително пенсионно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

Изтегляне: 165KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за личен пренос на класифицирани документи на НАТО

Изтегляне: 159KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за извършване на проучване и издаване на потвърждение на чуждестранни лица

Изтегляне: 150KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за класифициране на съдебни и следствени дела

Изтегляне: 118KB

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за привеждане на заварени правоотношения в съответствие със ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му

Изтегляне: 177KB