Персонална сигурност

Персоналната сигурност представлява система от принципи и мерки, прилагани от компетентните органи по съответния ред спрямо лица с цел гарантиране на тяхната надеждност с оглед защита на класифицираната информация. Принципите и мерките по персонална сигурност включват принципа „необходимост да се знае“, процедурата по проучване на лицата и издаването на разрешение за достъп по глава пета от ЗЗКИ, провеждането на обучение на лицата по реда на закона и правилника за неговото прилагане и осъществяването на контрол в тази област (чл. 83, ал. 1 и 2 от ЗЗКИ)

За започване на процедура по проучване за надеждност на български граждани, са необходими следните документи:

 • искане за разрешение за достъп до класифицирана информация;
 • искане за проверка в архивните масиви на КРДОПБГДСРСБНА (при необходимост се попълва от проучващия орган);
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени до 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.
 • съгласие на основание с чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени след 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в един екземпляр.
 • въпросник, попълнен от лицето – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ;
 • молба (свободен текст) до ръководителя на организационната единица за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретно възложена задача;
 • копие от диплома за завършено образование – заверено с думите „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето;
 • медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ППЗЗКИ;
 • декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласие на данъчния субект пред съответния данъчен орган. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции;
 • декларация на основание чл. 43, ал. 4 от ЗЗКИ за оттегляне на съгласието по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ (в случай, че кандидатът за проучване реши да бъде прекратена процедурата по проучването му).
 • декларация чл. 159, ал. 3 за преминат курс по първоначално/текущо обучение в областта на сигурността на класифицираната информация
 • свидетелство за съдимост

Необходимите за целите на процедурата по проучване за надеждност свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната (окръжна) следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер, на лица за които ДКСИ извършва проучване, кандидатстващи за заемане на длъжности, изискващи достъп до класифицирана информация на други държави и международни организации, на основание чл. 9, т. 11 от ЗЗКИ, се изискват по служебен път.