Персонална сигурност

Персоналната сигурност представлява система от принципи и мерки, прилагани от компетентните органи по съответния ред спрямо лица с цел гарантиране на тяхната надеждност с оглед защита на класифицираната информация. Принципите и мерките по персонална сигурност включват принципа „необходимост да се знае“, процедурата по проучване на лицата и издаването на разрешение за достъп по глава пета от ЗЗКИ, провеждането на обучение на лицата по реда на закона и правилника за неговото прилагане и осъществяването на контрол в тази област (чл. 83, ал. 1 и 2 от ЗЗКИ)

За започване на процедура по проучване за надеждност на български граждани, са необходими следните документи:

 • искане за разрешение за достъп до класифицирана информация;
 • искане за сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО – при необходимост;
 • искане за сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз – при необходимост;
 • искане за проверка в архивните масиви на КРДОПБГДСРСБНА;
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени до 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.
 • съгласие на основание с чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени след 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в един екземпляр.
 • въпросник, попълнен от лицето – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ;
 • молба (свободен текст) до ръководителя на организационната единица за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретно възложена задача;
 • копие от диплома за завършено образование – заверено с думите „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето;
 • медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ППЗЗКИ;
 • декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласие на данъчния субект пред съответния данъчен орган. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции;
 • декларация на основание чл. 43, ал. 4 от ЗЗКИ за оттегляне на съгласието по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ (в случай, че кандидатът за проучване реши да бъде прекратена процедурата по проучването му).
 • декларация чл. 159, ал. 3 за преминат курс по първоначално/текущо обучение в областта на сигурността на класифицираната информация

Необходимите за целите на процедурата по проучване за надеждност свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната (окръжна) следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер се изискват по служебен път.