Персонална сигурност

Персоналната сигурност представлява система от принципи и мерки, прилагани от компетентните органи по съответния ред спрямо лица с цел гарантиране на тяхната надеждност с оглед защита на класифицираната информация. Принципите и мерките по персонална сигурност включват принципа „необходимост да се знае“, процедурата по проучване на лицата и издаването на разрешение за достъп по глава пета от ЗЗКИ, провеждането на обучение на лицата по реда на закона и правилника за неговото прилагане и осъществяването на контрол в тази област (чл. 83, ал. 1 и 2 от ЗЗКИ).

Необходими документи, които се предоставят от проучваното лице на служителя по сигурността на информацията:

 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ. Попълва се от лица, родени до 16.07.1973 г. в два оригинални екземпляра;
 • съгласие на основание с чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ. Попълва се от лица, родени след 16.07.1973 г. в един екземпляр;
 • въпросник, попълнен от лицето – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ;
 • копие на диплома за завършено образование – заверено с „Вярно с оригинала“ и подписано от лицето;
 • медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 147, ал. 1, т.1, „в“ от ППЗЗКИ - медицински документ за психично здраве след извършен преглед от легитимен психиатър;
 • декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в два оригинални екземпляра;
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции;
 • декларация по чл. 159, ал. 3 за преминат курс по първоначално/текущо обучение по защита на класифицирана информация.

Необходими документи, които се предоставят от служителя по сигурността на информацията на организационната единица, инициираща проучването, на проучващия орган:

 • искане за разрешение за достъп до класифицирана информация, подписано от ръководителя на организационната единица;
 • свидетелство за съдимост - предоставя се от организационната единица, инициираща проучването;
 • комплектът документи, предоставени от проучваното лице на служителя по сигурността на информацията.

Необходими документи, които се предоставят от проучваното лице:

 • Молба от лицето до ръководителя на организационната единица за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретно възложена задача;
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ. Попълва се от лица, родени до 16.07.1973 г. в два оригинални екземпляра;
 • съгласие на основание с чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ. Попълва се от лица, родени след 16.07.1973 г. в един екземпляр;
 • въпросник, попълнен от лицето – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ;
 • копие на диплома за завършено образование – заверено с „Вярно с оригинала“ и подписано от лицето;
 • медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 147, ал. 1, т.1, „в“ от ППЗЗКИ - медицински документ за психично здраве след извършен преглед от легитимен психиатър;
 • декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в два оригинални екземпляра;
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции.

Необходимите за целите на процедурата по проучване за надеждност свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната (окръжна) следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер се изискват по служебен ред от служителя по сигурността на информацията за целите на проучването.