Физическа сигурност

Физическата сигурност на класифицираната информация включва система от мерки, способи и средства за предотвратяване на нерегламентиран достъп до материали, документи, техника и съоръжения, класифицирани като държавна или служебна тайна. Системата е част от общите изисквания за сигурност по защита на класифицираната информация и включва общи и конкретни мерки, оценка на заплахите, както и изискванията и стандартите за физическата сигурност на класифицираната информация.

Системата от мерки има за цел:

  • да защити сградите, помещенията и съоръженията, в които се създава, обработва и съхранява класифицирана информация;
  • да създаде организация за осъществяване на ефективен контрол върху достъпа до тях.

Съгласно Закона за защита на класифицираната информация, физическата сигурност се прилага за защита на класифицираната информация от всяка заплаха или вреда в резултат на терористична дейност, саботаж, нерегламентиран достъп до класифицирана информация или опит за такъв.

Мерките за прилагане на физическата сигурност, са подробно описани в Наредбата за системата от мерки, способи и средства за физическа сигурност, условията и редът за тяхното използване, приета с ПМС № 52 от 04.03.2003 г. обн. в ДВ, бр. 22 от 11.03.2003 г.

Оценката за степента на защита, постигната при прилагането на системата от мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация, се извършва чрез прилагане на Методиката за оценка на средствата за физическа сигурност (приета на заседание на ДКСИ с Протокол № 165-І/30.06.2004 г., изм. с Решение № 2-І/08.01.2009 г., Решение №26-І/10.04.2012 г. и с Решение № 55-I/21.07.2015 г. на ДКСИ) и след попълване на Таблицата за оценка.

Методиката позволява гъвкавост при подбора на средствата с цел постигане на необходимата защита на физическата сигурност на класифицираната информация.

Фирми, обявили се пред ДКСИ с акредитация за производство, внос и изпитвания на средства за физическа сигурност на класифицираната информация

Образци на документи